مرور دسته

خارج از گود

خارج از گود هاستر بک محلی برای پست های غیر مرتبط یا کمتر مرتبط با مقوله هاستینگ و مدیریت سرور برای دقایقی استراحت و فارغ شدن از دنیای پر پیچ و خم مدیریت سرور